CONTACT US

(86)13630140127
tracy@handyware.net;
No. 8 Jiangbian Nan Road, Li Shui, Nanhai, Foshan City , Guangdong, China.

Handyware (China) Engineering Co. Ltd

  • Address : No. 8 Jiangbian Nan Road, Li Shui, Nanhai, Foshan City , Guangdong,   China.
  • Contact Person:  Tracy Cui
  • Email: tracy@handyware.net
  • Tel: (86)13630140127
  • Fax:  (0757)85658936ZIP
  • code:  528244
Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...